Kursplan för kalenderåret 2005
URBANA VATTENVVA030
Urban Waters

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: V4, W4. Kursansvarig: Professor Jes la Cour Jansen, Vattenförsörjnings- och avloppsteknik. Förkunskapskrav: VVR015 eller VVR120. Prestationsbedömning: Närvara vid seminarier, laborationer och datorövningar. Exkursioner är obligatoriska. Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges på engelska. Minst 15 deltagare krävs för att kursen skall ges.

Mål
Studenten skall inom kursens ram lära sig dimensionera och planera drift av anläggningar för vattenförsörjning, avloppsvattenrening samt dagvattenhantering i tätort.

Innehåll
Översikt av vattentillgångar, vattenförbrukning och vattenkvalitet. Uttagsanordningar för yt- och grundvatten. Processer för beredning av konsumtionsvatten. Magasinering och distribution av renvatten. Avloppssystem. Karakterisering av avloppsvattnet. Fysikaliska, biologiska och kemiska reningsmetoder. Datormodeller över aktivt-slamprocessen. Slambehandling. Återanvändning av avloppsvatten. Recipientvård. Urbanhydrologi. Dagvattenmodeller

Litteratur
Kompendium.