Kursplan för kalenderåret 2005
SIGNALTEKNIK, TRAFIKSTYRNING OCH KAPACITETVTT621
Signalling, Traffic Control and Capacity

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt fullföljda laborationer. Övrigt: Obligatoriska studiebesök. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

Grundläggande föreskrifter, normer och trafikala villkor som styr utformningen av signalanläggningarna samt signaltekniska begrepp förklaras. Järnvägsfordons egenskaper kopplas till utformningen av anläggningarna.

Principiell funktion hos ställverk och linjeblockering med exempel i olika anläggningstyper.

Studenterna skall efter avslutad kurs även kunna:

Teori med schemaläsning och funktionsförståelse varvas med praktiska övningar i autentiska anläggningar.

Innehåll
· Allmän signalteknik

· Spårledningar

· Bangårdsobjekt

· Vägskyddsanläggningar

· Signalställverk

· ATC

· Linjeblockering

Litteratur
Kurspärmar:
BSIÖG1-Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 1, Banskolan
BSIÖG2-Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 2, Banskolan.