Kursplan för kalenderåret 2005
TRAFIKPLANERING – PROJEKT. TRAFIK, FORTSÄTTNINGSKURS 4VTT150
Traffic Planning – Project Course, Advanced Course 4

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Professor Bengt Holmberg, Trafikteknik. Rekommenderade förkunskaper: VTT130 Trafik FK1, VTT140 FK2 och VTT121 FK3. Prestationsbedömning: Godkända övningar och aktivt deltagande i seminarier. Övrigt: Kursen ges i projektform. Om färre än tio studenter är anmälda till kursen kan den ställas in. Hemsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm.

Mål
Kursens mål är att ge kännedom om och övning i planering i komplex stadsmiljö avseende både trafik och bebyggelse. Kursen syftar till att ge inblick i trafikplanering på olika nivåer med tyngdpunkt på den kommunala. Den skall ge förståelse för planeringens komplexitet och hur lokalisering av bebyggelse, service och andra verksamheter påverkar trafikens omfattning och konsekvenser.

Innehåll
Syntes av kunskaper om trafikslag, analysmetoder, anläggning, säkerhet, miljö och ekonomi. System för olika trafikslag, analys och värdering av kvalitet, hur trafiksystemen kan förbättras med nollvisionen som målsättning, planering för äldre och funktionshindrade. Gators och platsers utformning och gestaltning, samt planeringsproblem i staden. Kursen skall ge kunskap om trafiksystem för olika trafikslag, för person- respektive godstrafik, samt hur kvaliteten hos sådana system kan analyseras och värderas. Metoder för förbättring och förnyelse av staden i samverkan med brukare, fastighetsägare, myndigheter och politiska organ. I kursen tränas förmågan att söka efter och analysera planeringsunderlag samt presentera och redovisa trafikplaner. Trafiknätsanalys, olika trafikslags kvalitetsanspråk, problembeskrivning för de olika trafikslagen, principutformning av de olika trafiknäten, konsekvensbeskrivning samt avslutningsvis detaljutformning.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling. I kursen betonas vikten av att trafikplanering skall bidraga till förverkligande av ett långsiktigt hållbart samhälle.

Litteratur
Ett kursbibliotek står till elevernas förfogande vid litteratursökningen.