Kursplan för kalenderåret 2005
TRAFIKSLAGENS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH EGENSKAPERVTT141
Preconditions and Attributes of Different Traffic Modes

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ.lektor Åse Svensson, Trafikteknik. Förkunskapskrav: VVB090 Infrastruktursystem. Rekommenderade förkunskaper: Trafikens uppkomst och drivkrafter; eller motsvarande kunskaper. Prestationsbedömning: För godkänt erfordras godkända övningsuppgifter och aktivt deltagande i PBL-seminarier. Obligatoriska moment: Exkursioner två halvdagar. Övrigt: Kursen ges i form av problembaserat lärande (PBL). Om färre än tio studenter är anmälda till kursen kan den ställas in. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm.

Mål
Syftet med kursen är att studenterna skall få insikt i olika trafikanters/trafikslags krav på trafikmiljön och hur dessa krav kan avvägas mot varandra vid utformning av trafikanläggningar för optimalt resultat.

Kunskapsmål
Känna till olika trafikantgruppers förutsättningar, behov och önskemål; olika typer av trafikanläggningar samt grundläggande principer för utformningen av dessa; undersökningsmetoder för trafikflöden och framkomlighet samt framkomlighetsmodeller. Hur trafiknät för olika trafikantgrupper är uppbyggda och hur näten kan analysers, liksom modeller för vägval.

Färdighetsmål
Kunna utforma enklare trafikanläggningar och analysera och beräkna framkomligheten i dessa. Kunna applicera och analysera enklare trafikundersökningar samt kunna analysera trafikanläggningar och trafiknät inom ett större område med avseende på utformning, framkomlighet och konfliktrisker samt konkurrerande intressen.

Attitydmål
Studenten skall få förståelse för trafikplanering som en verksamhet där många intressen och intressentgrupper måste balanseras så att även svagare gruppers intressen beaktas samt hur olika trafiknätsutformningar påverkar de olika trafikslagens förutsättningar och konkurrenssituation.

Processmål
Genom kursens upplägg med praktiska fall betonas sambandet mellan forskning, teoretisk kunskap och praktisk tillämpning.

Innehåll
Aspekter som behandlas är gatunätets utformning med utgångspunkt från standardfaktorer för olika trafikanter/trafikslag, framkomlighetsmodeller samt modeller för hur vägval kan undersökas och beräknas. Trafikanläggningar samt grundläggande principer för utformningen av dessa behandlas. Hur vägnät för olika trafikanter/trafikslag är uppbyggda belyses, liksom sambandet mellan utformning, trafikflöde och resstandard.

Kursen är indelad i tre huvudteman: gång/cykeltrafik, framkomlighet och trafiknät. För gång/cykel- och framkomlighetstemat föreläggs studenterna ett PBL-problem.

Litteratur
I kursen används datorprogrammen CAPCAL och EMME.
Referenslitteratur: Ett kursbibliotek står till kursdeltagarnas förfogande.