Kursplan för kalenderåret 2005
SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSENVTT100
The Process of Spatial Planning, Basic Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Univ.adj. Åsa Knutson, Trafikteknik. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras godkänd tentamen samt godkända rapporter. Övrigt: Tentamen sker i form av skriftlig individuell hemtentamen. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.tft.lth.se/sv/kurser.htm.

Mål
Allmänt
Kursen ska ge en orientering om hur våra tätorter uppstått och utvecklats. Samhällets mål för goda boende- och trafikmiljöer samt kriteriet för kvaliteter behandlas. Kursens perspektiv är den enskilda trafikantens/bostadskonsumentens. Ett objektivt synsätt appliceras I kursen VTT 000, infrastruktur och miljö; fördjupade trafiknätsanalyser och konstruktion sker i kursen VTT 140, trafikslagens förutsättningar och egenskaper.

Kunskapsmål
Studenten skall uppnå grundläggande kännedom om de drivkrafter som ligger bakom urbaniseringen; om städers struktur och bebyggelse; om villkor och instrument för planeringsprocessen, planeringsteorier, modeller och begrepp inom samhällsplaneringsområdet. Studenten skall vidare känna till trafiknätens uppbyggnad och funktion; sambanden mellan planering, kvalitet och transportbehov, samt de olika trafikantslagens förutsättningar och behov.

Färdighetsmål
Studenten får träning i att redovisa sina iakttagelser och resultat samt kritiskt granska dem i en enklare rapport.

Attitydmål
På grundläggande nivå förstå sambanden mellan de viktigaste trafik- och stadsplanefrågorna, deras miljö- och säkerhetseffekter samt den komplexitet som kännetecknar trafik- och stadsplanering.

Kursen skall träna studenten i ett vetenskapligt förhållningssätt till studerade fenomen

Innehåll
I kursen studeras bebyggelse- och trafikmiljöer från olika epoker med skilda ideal. Miljöerna bedöms och jämförs enligt enhetlig metod. Ett planerat bostadsområde analyseras med avseende på viss kvalitetskriterier. Befintliga trafiknät studeras med avseende på standarden mellan angivna start- och målpunkter och konfliktpunkter längs resvägen identifieras med utgångspunkt från den enskilde trafikantens upplevelse.
Kursen inleds med en föreläsningsserie, som kompletteras med fältstudier som utförs i grupp. Varje studie rapporteras skriftligt. Rapporterna utgör stöd för den individuella slutrapporten. Redovisning sker med texter, diagram, kartor och skisser.
Kunskaperna och iakttagelserna tillämpas i ett mindre projekt där ett planerat bostadsområde bedöms efter några nyckelkriterier. Studenterna kommer tillbaka till området i senare kurser, och genomför då fördjupade analyser.

Litteratur
Holmberg, B. Hydén, Ch. m fl: Trafiken i samhället. Inst för Trafikteknik, LTH, 1996. Rådberg, J. Friberg, A.:Svenska stadstyper – Historik exempel klassificering. KTH 1996.
Referenslitteratur för rapportskrivning:
Strömquist Siv Skrivboken. Gleerups 2000. Svenska Språknämnden: Svenska skrivregler. Liber 2000