Kursplan för kalenderåret 2005
ÖVERSIKTSPLANERING PÅ REGIONAL OCH KOMMUNAL NIVÅ - PROJEKTKURSVTT071
Comprehensive Planning – Project Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Univ.adj. Åsa Knutson, Trafikteknik. Förkunskapskrav: VVB090 Infrastruktursystem eller VTT090 Mark och miljö. Rekommenderade förkunskaper: Trafik FK1-3 (VTT130, VTT140 och VTT121), alt VFT085 Fastighetsteknik. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift, godkända seminarie- och inlämningsuppgifter. Obligatoriska moment: Litteraturseminarier; studiebesök, två halvdagar, slutseminarium. Övrigt: Kursen ges i projektform. Om färre än 10 studenter är anmälda till kursen kan den ställas in. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge studenterna kännedom om översiktlig fysisk planering på olika nivåer.

Kunskapsmål
Studenten skall uppnå grundläggande kunskaper i förutsättningar, regelverk, aktörer och målsättningar som styr den fysiska planeringen på översiktlig nivå; hur svensk planering samverkar med europeisk fysisk planering; olika planeringsstrategier samt modeller för analys av planer och av planeringsområdets förutsättningar.

Färdighetsmål
Studenten skall få träning i att analysera upprättade planer och föreslå lämpliga fördjupningar och kompletteringar samt att upprätta program för detta arbete.

Attitydmål
Studenten skall få förståelse för det komplicerade förhållandet mellan aktörer på olika nivåer och med skilda intressen samt vikten av medborgarnas insyn och engagemang i processen.

Processmål
Genom att analysera olika typer av planer tränas studenten i att upptäcka och kritiskt granska de bakomliggande intressena.

Innehåll
I kursen behandlas sektorsplanering, i första hand infrastrukturplanering, kommunal översiktsplanering samt regional planering, De europeiska ESDP- och TEN-programmen diskuteras. Två litteraturseminarier anordnas på temat sektorsplanering resp planeringsteori.
Kursen är upplagd kring ett projekt avseende analys och fördjupning av en kommunal alt regional plan.

Litteratur
Nyström Jan, Planeringens grunder; Studentlitteratur 2003. Bygga, Bo och Förvalta för framtiden; Planering för hållbart samhällsböyggande; rapport från arbetsgruppen planering för hållbart samhälle; 2003
Referensbibliotek: Ett referensbibliotek står till studenternas förfogande.