Kursplan för kalenderåret 2005
MEKANIKVSM010
Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI1, V1. Kursansvarig: Univ.lektor Per-Erik Austrell, Per_Erik.Austrell@byggmek.lth.se, Byggnadsmekanik. Rekommenderade förkunskaper: FMA420 Linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt en posterpresentation. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Mål
Ämnet mekanik är grundläggande för all ingenjörsutbildning. Kursen är en inledning till mekanikämnet och har fyra parallella mål:

Innehåll
Statik: Kraftverkan och momentverkan. Ekvivalenta kraftsystem i 2 och 3 dimensioner. Friläggning och jämvikt i 2 och 3 dimensioner. Tyngdpunkt och masscentrum. Friktion.
Dynamik: Kinematik (rörelsebeskrivning) för partiklar, och stela kroppar – rätlinjig rörelse, plan kroklinjig rörelse och relativ rörelse – translation och rotation. Kinetik (samband mellan krafter och rörelser) för partiklar, och stela kroppar. Momentana rörelseekvationer, arbete, energi, effekt, impuls- och rörelsemängd. Speciella tillämpningar.

Genom att utifrån en fritt vald problemställning utforma och presentera en poster kring ett kursmoment introduceras studenterna till ett ingenjörsmässigt förhållningssätt, tränas i att kommunicera, kritiskt granska och argumentera, identifiera frågeställningar i ett komplext sammanhang.

Litteratur
Grahn, R. och Jansson, P-Å.: Mekanik statik och dynamik. Studentlitteratur 2002.