Kursplan för kalenderåret 2005
MILJÖSTRATEGISK SAMHÄLLSPLANERING OCH GIS-ANVÄNDNINGVGM605
Strategic Environmental Urban Planning and the Use of Geographic Information Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Kursen innefattar skriftlig examination. Obligatoriska moment måste vara godkända för erhållande av godkänt resultat på kursen i sin helhet. Övrigt: Gästföreläsningar, seminarieövningar och grupparbeten är obligatoriska. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att träna studenten i utnyttjandet av geografiska informationssystem som praktiskt instrument i samhällsplanering och som grund för miljöstrategiska bedömningar i denna planering.

Innehåll
Kursen skall ge studenten kunskap om viktiga moderna metoder för miljöövervakning och presentation samt teknikens möjligheter som grund för miljöstrategiska bedömningar. Geografiska informationssystem (GIS) behandlas avseende både tekniskt utförande och praktiska applikationer inom samhällsplaneringen. Här behandlas grundläggande begrepp och definitioner, fotogrammetri och fjärranalys, datateknik, databaser och datastrukturer samt tillämpningar inom miljöområdet.

Litteratur
Wadsworth, P and Treweek, J., 1999, GIS for Ecology: An introduction. Longman. ISBN 0 582 246 52 0. Delstudie inom fallstudien Burlöv och Temastudien om GIS. Fyra kapitel ingår. GIS-verktygets roll i regionalprocessen med tonvikt på SPREAD-modellen och SMB-arbetet. Kompendium. Kompletterande material i form av rapporter och vetenskapliga artiklar kommer att göras tillgängligt för studenterna vid kursstart och under kursens gång.