Kursplan för kalenderåret 2005
FASTIGHETSTEKNIKVFT085
Spatial Planning

Antal poäng: 22. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L3. Kursansvarig: Univ.adj. Kristofer Törngård, Fastighetsvetenskap. Rekommenderade förkunskaper: Termin 1–5 på lantmäteriprogrammet. Prestationsbedömning: Godkända skriftlig tentamina, godkända övningsuppgifter och projektarbete. Resultaten från dessa moment vägs samman i ett slutbetyg. Närvaro på fältövningar är obligatorisk. Poängsatta delmoment: 3.

Mål
Temat fastighetsteknik ger grundläggande kunskaper om fastigheter och om de juridiska regler samt tekniska och ekonomiska förutsättningar som finns för planering och ändringar av markanvändning och fastighetsindelning.

Innehåll
Kursen omfattar fyra huvudområden:

I kursen ingår grundläggande begrepp som rör fysisk planering, fastigheter, fastighetsbildning och ersättning. De olika ämnesområdena vävs samman och deras inverkan på fastigheter och förändring av fastigheter beskrivs. Kursen omfattar även metoder, praxis och utvecklingen inom fastighetsområdet och beskriver markens betydelse för samhällsutvecklingen och behovet av ett bra system för redovisning, ägande och förändring av fastigheter samt samverkan mellan fastigheter. Kursen behandlar tvångsförvärv av mark och dess konsekvenser för fastighetsägare och samhället samt samspelet mellan fastighetsägare, myndigheter och övriga aktörer.

Det svenska fastighetsbeståndet och dess historiska bakgrund behandlas. Vissa jämförelser görs med förhållanden i utlandet.

Kursen innehåller två genomgående projekt – ett avser tätortsutveckling och ett med landsbygdsinriktning. Som hjälpmedel används dataprogramsystem för bearbetning och presentation av geografisk information tillsammans med annan fastighetsrelaterad information.

Litteratur
Barbro Julstad: Fastighetsindelning och markanvändning
Eije Sjödin m fl: Markåtkomst och ersättning
Thomas Kalhbro: Markexploatering
Lantmäteriverket: Handböcker och Anvisningar
Lagtext.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända projektarbeten. Delmomentet omfattar: Se kursbeskrivningen.

Kod: 0204. Benämning: Planering – lämpliga fastigheter.
Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända tentamina och övningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Fysisk planering, plangenomförande och lämpliga fastigheter.

Kod: 0304. Benämning: Fastighetsrätt – ersättningsprinciper.
Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända tentamina och övningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Fastighetsrätt och fastighetsrättsliga ersättningsprinciper.