Kursplan för kalenderåret 2005
FASTIGHETSBILDNINGVFT011
Real Property Formation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Univ.adj. Kristofer Törngård, Fastighetsvetenskap. Rekommenderade förkunskaper: Termin 1–6 på lantmäteriprogrammet. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, godkända övnings- och projektuppgifter. Resultaten från dessa moment vägs samman i ett slutbetyg. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig.

Mål
Kursen ger kunskaper i de fastighetsrättsliga, fastighetstekniska, fastighetsekonomiska och administrativa delarna av en fastighetsbildningsförrättning.

Innehåll
I kursen behandlas regler, metoder och praxis för fastighetsbildning. Tyngdpunkten ligger på tillämpningen av fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen men även annan lagstiftning som påverkar ändring av markanvändning och fastighetsindelning ingår.

Fastighetsbildningsförrättningens olika delar och samspelet mellan fastighetsägare, myndigheter och övriga aktörer beskrivs. Särskilt behandlas de tvångsregler som finns lagstiftningen. Kursen omfattar redovisning av förrättningens resultat och införande i fasighetsregistret.

Kursen behandlar planering och genomförande av fastighetsbildningsförrättningar samt förhandlings- och sammanträdesteknik.

Kursen innehåller ett projekt som belyser handläggningen av en komplicerad fastighetsbildningsförrättning.

Litteratur
Lantmäteriverket: Handböcker och Anvisningar.
Lagtext.