Kursplan för kalenderåret 2005
ARKIVKUNSKAPVFR150
Archives

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Eva Nilsdotter, Fastighetsvetenskap. Rekommenderade förkunskaper: VFT085 Fastighetsteknik. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, deltagande i obligatorisk undervisning samt genomförda projektuppgifter. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig. Kursen ges nästa gång ht 2006. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Mål
Att ge förståelse för hur den nuvarande fastighetsindelningen växt fram. På så sätt erhålls även grundläggande kunskaper för vilket behov det finns av att utifrån fastighetens ursprung ta fram förrättningshandlingar i olika situationer. Det kan t ex vara vid fastighetsförsäljning, upprättande av värderingsutlåtande, samt vid arkivutredning i samband med en lantmäteriförrättning.

Att ge kännedom om vilka handlingar som finns i ett lantmäteriarkiv och vilka uppgifter går att hämta ur befintliga register.

Innehåll
Historisk tillbakablick, av hur ägande av mark och indelningen förändrats genom tiderna. Både stads- och landsbygdsförhållande berörs.

Kartläggningens betydelse och lantmäteriets framväxt. Skifteshistorik och genomgång av relevanta äldre fastighetsrättsliga regler.

Två större övningsuppgifter, berörande skiftesläggning samt servituts- och rättighetsförhållanden.

Eventuellt besök i lantmäteriarkiv.

Genomgång av vilka uppgifter som finns i fastighetsregistret och olika sökmöjligheter.

Litteratur
Markanvändning och samhällsplanering, Barbro Julstad, Kompendium KTH
Ättebackar och ödegärden, Clas Tollin, Riksantikvarieämbetet
Fastighetsrättens historia, Utdrag ur, Monica Wernstedt
PM, Föredrag av fastighetsråden Hans-Yngve Eriksson och Jan Heimersson