Kursplan för kalenderåret 2005
MARKSAMVERKANVFR130
Common Property

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Univ.adj. Klas Ernald Borges, Fastighetsvetenskap. Prestationsbedömning: Rapport utifrån ett projektarbete. Övrigt: Kursen kan ställas in om färre än tio anmäler sig. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/kurser/vfr130/.

Mål
Kunskapsmål
Studenten ska kunna redogöra för anläggningslagens huvudsakliga regler om gemensamma anläggningar. Särskild tonvikt läggs på vägar och gemensamhetsanläggningar i bostadsområden. Studenten ska också ha kunskap om former om gemensam förvaltning av mark i andra länder och kunna redogöra för teoretiska synsätt i dessa frågor.

Färdighetsmål
Studenten ska kunna analysera gemensamma anläggningar i Sverige och i ett internationellt perspektiv, genom dess grad av hållbarhet och rättvisa i fördelning av ansvar och rättigheter mellan fastighetsägare.

Attitydmål
Studenten ska utveckla sitt självförtroende för att kunna leda och medverka som beslutsfattare eller annan aktör i frågor som bygger på samverkan mellan fastighetsägare.

Innehåll
Kursen behandlar samverkansformer i anläggningslagen och annan fastighetsrättslig lagstiftning.

Förrättningar som medel att skapa samfälligheter och andra besittningsformer som berör flera markägare tas upp, liksom förändringar och upphävanden av dylika områden. En viktig del av kursen gäller den associationsrättsliga förvaltningen av områdena, med fokus på den enskilde markägaren rättigheter och skyldigheter mot associationen.

Litteratur
Tommy Österberg, 2000, Samfälligheter, 7:e upplagan eller senare. Norstedts;
Elinor Ostrom, 1990, Governing the Commons. Cambridge University Press;
Kalbro, Thomas, 1988, Exploateringsvinst – en diskussion om vinstbegrepp vid fördelning av exploateringsvinst mellan fastighetsägare. KTH;
Hardin, Garret, 1968, The Tragedy of the Commons, Science, Vol 162, p 1243–1248.
Andra artiklar kan tillkomma.