Kursplan för kalenderåret 2005
FASTIGHETSFÖRETAGANDE OCH FACILITY MANAGEMENTVFR081
Property and Facility Management

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Professor Bengt Hansson, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: För L: VFT045 Fastighetsekonomi. För V: VBE030 Fastighetsförvaltning. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Övrigt: Minst 15 deltagare krävs för att kursen skall ges. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska teknologen:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska teknologen:

Attityd mål
Efter genomgången kurs ska teknologen:

Innehåll
Inledningsvis behandlas de övergripande förutsättningarna för fastighetsföretagande och facility management.

Kursen innehåller i del 1 fastighetsföretagande avsnitt om strategisk analys och planering, ekonomisk verksamhetsanalys, kvalitets- och miljöledning, investment management, analys av drift- och underhållskostnader, fastighetsinformations- och förvaltningshandlingar, fastighetsutveckling, värdering av fastighetsbolag.

Kursen innehåller i del 2 facility management aktuella analysmodeller, lokalförsörjningsprogram, funktionskrav, upphandling av stödfunktioner, service management, outsourcing, internhyressystem.

Avsnitten behandlas i ett helhetsperspektiv varför andra områden än de som nämns ovan förekommer i kurser om än mindre omfattning såsom skatter och risktagande. Inlärningen är problembaserad och kommer att innehålla två större praktikfall och ett antal mindre fördjupningsuppgifter.

Under kursen behandlas tre större praktikfall .

Litteratur
Rätt process, Löfvenberg, C och Oresten, B. Facility Management, Grundin, Lindqvist, Sandgren. Övrig litteratur i samband med kursstart.