Kursplan för kalenderåret 2005
FASTIGHETSRÄTTSLIGA ERSÄTTNINGSPRINCIPER INKL PROCESSERVFR063
Principles of Compensation in Real Estate

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Kristofer Törngård, Fastighetsvetenskap. Rekommenderade förkunskaper: VFR026 Allmän fatighetsrätt, VFR041 Bygg- och miljörätt, VFT042 Fastighetsekonomi AK. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Resultaten från dessa moment vägs samman i ett slutbetyg. Övrigt: Denna kurs, VFR063, kan inte läsas av studenter som redan läst VFT085.

Mål
Kursen skall ge förmåga att bedöma ersättning vid tvångsvis ianspråkstagande av eller intrång på fastigheter och därtill knutna rättigheter.

Innehåll
Regelverk och fastighetsekonomisk analys av ersättningsregler i expropriations-, plan- och bygglagstiftning, förrättningslagstiftning, miljöskydds- och naturvårdslagstiftning.
Värderingsregler i olika ersättningssituationer. Metoder för bedömning av ersättning vid intrång och inlösen. Praxis, förhandlingslösningar och frivillignormer avseende olika ersättningssituationer för tätorts- resp. landsbygdsfastigheter.
Olika kompensationsregler i svensk lagstiftning. Olika värderingsbegrepp och deras tillämpning i värderingssituationer. Historisk utveckling.
Ersättningsprinciper i andra länder.

Litteratur
Eije Sjödin m fl: Markåtkomst och ersättning
Lantmäteriverket: Handböcker och Anvisningar.
PM, som utdelas under kursen.