Kursplan för kalenderåret 2005
INTRODUKTION TILL BRAND OCH RISKVBR162
Introduction to Fire and Risk Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI1. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ.lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Prestationsbedömning: Examination sker med fyra inlämningsuppgifter (fördjupningsuppgift) som skall redovisas skriftligt och muntligt. Samtliga inlämningsuppgifter måste vara godkända för att studenten skall få godkänt på kursen. Dessutom krävs obligatorisk närvaro på samtliga seminarier, laborationer samt på praktikdagen på Revinge. Övrigt: Begränsat antal deltagare 54. Förtur: Studerande på brandingenjörsprogrammet. Urval: Rangordning sker efter minst antal poäng som återstår till examen, vid lika poäng tillämpas lottning. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
Målet är att studenterna skall få en bred och översiktlig kunskap inom brandteknik och riskhantering samt bli motiverade till fördjupade studier inom berörda ämnesområden. Målet uppnås genom en kombination av föreläsningar, förevisningar, laborationer och gruppuppgifter. Kursen syftar också till att ge kursdeltagarna kunskaper i kommunikations- och påverkansprocessens natur samt att träna dem i att tillämpa dessa kunskaper i olika sammanhang. Detta syftar till att ge studenterna insikter i och erfarenheter av muntlig framställning med tonvikt på interpersonell kommunikation, konsten att övertyga, föredrag/undervisningsteknik, sammanträdesteknik.

Innehåll
Undervisningen sker i föreläsningsform och till största delen i form av praktiska övningar, där studenterna enskilt eller två och två skall skriva en uppsats, paper och poster, populärvetenskaplig artikel. Samtliga alster skall redovisas på seminarium samtidigt som författaren/författarna skall opponera på andra studenters motsvarande insatser.

Kursen är indelad i sex moment:

samt ett övergripande kommunikationsmoment.

Litteratur
Palm, L & Windahl, S.: Kommunikation – teorin i praktiken. Konsultförlaget i Uppsala 1989. ISBN: 91-7005-012-0
Grimvall et.al.: Risker i tekniska system. Utbildn. Radions förlag 2003. ISBN: 91-26-98200-5
Frantzich, H.: Utdrag ur Tid för utrymning vid brand. SRV-rapport P21-365/01. ISBN: 91-7253-092-8
Jönsson, G.: Grundläggande fysik om gaser och vätskor, kapitel 8. Studenlitteratur 1998. ISBN: 91-44-00789-1
Bengtsson L-G.: Övertändning, backdraft och brandgasexplosion sett ur räddningstjänstens perspektiv. SRV rapport P21-250/98 1997. ISBN: 91-88890-87
Karlsson, B., Quintiere, J.: Enclosure Fire Dynamics, kapitel 2: sidorna 11–24, kapitel 3: sidorna 25–32. CRC Pres LLC 1999. ISBN: 0-8493-1300-7
Avsnitt ur Holmstedt, G.: Släckmedel och släckverkan.