Kursplan för kalenderåret 2005
BRANDTEKNISKT PROJEKTARBETEVBR131
Fire Safety Engineering Project

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI3. Kursansvarig: Univ.lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: VBR022 Brandkemi,VBR033 Branddynamik. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning samt opposition på annat arbete. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
I kursen skall studenterna visa förmågan att tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningen och att självständigt analysera och redovisa en relativt omfattande uppgift på ett vetenskapligt metodiskt sätt.

Innehåll
I kursen kommer ett antal föreläsningar och övningar att genomföras. Föreläsningsserien omfattar vetenskaplig metodik och informationssökning.

Litteratur
Litteraturen anpassas individuellt efter det arbete studenten skall göra.