Kursplan för kalenderåret 2005
SAMHÄLLSPLANERINGVBR110
Risk Based Land Use Planning

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI4. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ.adj. Berit Andersson, berit.andersson@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Rekommenderade förkunskaper: VBR180 Riskanalysmetoder. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i grupparbete, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter samt närvaro vid obligatorisk exkursion. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54. Förtur: Studerande på brandingenjörsprogrammet, årskurs 4. Urval: Rangordning sker efter minst antal poäng som återstår till examen, vid lika poäng tillämpas lottning. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
Att ge en grund för brandingenjören att kunna deltaga på ett tidigt stadium i plansammanhang, så att riskanalyser kan vara med och bilda underlag i ett strategiskt skede av planarbeten. Att tillägna sig kunskaper om planeringsmetodikens grunder: målbeskrivning, inventering, analys och framarbetande av förslag.

Innehåll
Att i en projektuppgift öva dessa kunskaper om planering på framför allt skalnivåerna översiktlig planering och fördjupad översiktsplan. Vissa delar kommer dessutom att behandlas i en mer detaljerad skala.
Parallellt med stadsbyggnadsuppgiften löper en kursdel vars syfte är att ge kunskaper om hur risker av olika slag kan hanteras i samhällsplaneringen med riskanalyser som utgångspunkt. Denna kursdel skall ge insikt i användning av lagstiftning som styrmedel för att risker skall beaktas i samhällsplaneringen. Olika centrala, regionala och kommunala myndigheters syn på begreppet ”Riskhänsyn i samhällsplaneringen” skall förstås av eleven. En viktig aspekt utgör kopplingen miljökonsekvensbeskrivningar – riskhänsyn. I kursen ingår också föreläsningar och litteratur som belyser problemen samhällets sårbarhet och beredskapshänsyn i samhällsplaneringen.
Projektarbetet redovisas i ett offentligt seminarium.

Litteratur
Davidsson, G m fl: Värdering av risk. SRV 1997. ISBN:91-88890-82-1
Strömgren, M: Riskhantering och fysisk planering. SRV 1997. ISBN: 91-88890-79-1
Berntsson, V: Varför stadsplanera istället för bebyggelseplanera. Boverket 2002. ISBN: 91-7147-713-6
Berglund, B: Robusthet i den fysiska miljön. ÖCB och Boverket 1998. ISBN: 91-7097-038-6
Ytterligare material kan komma att delas ut under kursens gång och i anslutning till gästföreläsningar.