Kursplan för kalenderåret 2005
BRANDKEMI – EXPLOSIONERVBR022
Fire Chemistry and Explosions

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI2. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ.adj. Daniel Gojkovic, daniel.gojkovic@brand.lth.se, Brandteknik och riskhantering. Förkunskapskrav: FMA420 Linjär algebra, FAF121 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Matematik, endimensionell analys, KOO070 Allmän kemi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska hemuppgifter, obligatorisk närvaro vid seminarieredovisningar och godkända laborationsrapporter. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54. Förtur: Studerande på brandingenjörsprogrammet. Urval: Rangordning sker efter minst antal poäng som återstår till examen, vid lika poäng tillämpas lottning. Kursen kan komma att ges på engelska. Seminarier och laborationer förläggs en gång per år. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm.

Mål
Efter genomgång av kursen skall studenterna:

Innehåll
Föreläsningar och övningar behandlar:

Kursens olika moment belyses med övningsuppgifter. Eget arbete med problemlösning har därför stor betydelse för förståelse och inlärning av kursen.

Litteratur
Drysdale, D.: An introduction to fire dynamics. John Wiley & Sons 1998. ISBN: 0-471-9729-6
The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (Section 3, Chapter 4 and Section 2, Chapter8). SFPE 1995. ISBN: 0-87765-354-2
Kompletterande stenciler. Övningsuppgifter. Laborationshandledningar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0101. Benämning: Brandkemi – explosioner.
Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatoriska hemuppgifter och närvaro vid seminarieredovisningar. Tentamen omfattar både teorifrågor och problemlösning. Delmomentet omfattar: Föreläsningar och övningar behandlar värmetransport, brandkemi, antändningsförlopp, flamutbredning och brandgaser. Kursens olika moment belyses med övningsuppgifter. Eget arbete med problemlösning har därför stor betydelse för inlärning av kursen.

Kod: 0201. Benämning: Laborationer och hemuppgift.
Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Tre laborationer ingår: 1) Laminär förbränningshastighet. 2) Brännbarhetsgränser. 3) Effekt, rök- och gasalstring från jet och poolflammor.