Kursplan för kalenderåret 2005
MATERIALLÄRAVBM611
Materials Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Univ.lektor Manouchehr Hassanzadeh, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkänd laborationer och Afu. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge en översikt över viktiga materialegenskaper och materialbeteenden samt över hur dessa påverkas av materialstrukturen. Vidare att ge en översikt över funktionskrav och provningsmetoder, samt att ge praktisk kännedom om tillverkning och egenskaper hos viktiga material.

Kursens Afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats

Innehåll
Kursen behandlar strukturell uppbyggnad på submikro-, mikro- och makronivå. Grundläggande kemiska begrepp. Kemiska reaktioner. Densitet och porositet och deras betydelse för materialegenskaperna. Värme- och fuktfrågor. Hållfasthets- och deformationsegenskaper. Beständighetsfrågor. Egenskaper vid höga temperaturer. Provningsmetoder och bedömning av provningsresultat. Materialet betong och dess egenskaper. Betongproportionering. Tillverkning och egenskaper hos övriga vanliga byggnadsmaterial.

Litteratur
Burström, P G: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur Lund 2001.ISBN: 9144011768.
Byggnadsmaterial övningsbok. Studentlitteratur Lund 2002.