Kursplan för kalenderåret 2005
BYGGNADSMATERIALVETENSKAPVBM070
Building Material Science

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Professor Lars-Olof Nilsson, Byggnadsmaterial. Förkunskapskrav: VBM060 Byggnadsteknik. Rekommenderade förkunskaper: VSM140 Byggnadskonstruktion. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laborationsuppgift. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/bml-utb.htm.

Mål
Kursen skall ge studenten fördjupad förståelse för sambanden mellan materialens uppbyggnad och deras mekaniska/fysikaliska egenskaper och deras beständighet. Studenten skall få fördjupade kunskaper om hur materialegenskaper kan beräknas teoretiskt med utgångspunkt från materialens uppbyggnad och inre struktur. Kunskaperna skall dels kunna användas i avancerade tillämpningar och dels kunna generaliseras till helt nya tillämpningar inom husbyggnad och anläggningar.

Innehåll
Fördjupning av kursen i Byggnadsteknik, särskilt delen Byggnadsmaterial. Kursen behandlar viktiga frågor inom materialläran, som ger nödvändigt underlag för förståelse av materialdelar i senare fördjupningskurser. Materialvetenskap (samband materialstruktur – materialegenskaper). Mekaniska egenskaper. Transportprocesser i porösa material. Fukt i material. Långtidsdeformationer. Mätmetoder. Materialprovning och tolkning av resultat. Nedbrytningsmekanismer. Livslängdsberäkningar. Miljökonsekvenser av material.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Byggbranschen är landets största materialförbrukare. God resurshushållning kräver därför förutsägbar livslängd hos våra byggnadsverk. Beständighetsfrågor behandlas ingående i kursen.

Litteratur
Fagerlund, G, Nilsson, L-O: Kompendium Byggnadsmaterialvetenskap.