Kursplan för kalenderåret 2005
SKADEANALYSVBM050
Damage Analysis

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: RH4, V4. Kursansvarig: Forskarass Anders Sjöberg, Byggnadsmaterial. Rekommenderade förkunskaper: Ca 15 poäng från kompetensinriktning Byggnadstekniks kurser bör ha klarats av innan kursstart. Prestationsbedömning: För betygsnivå 3 krävs minst 80 % närvaro samt godkända skriftliga och muntliga redovisningar. För betygsnivå 4 och 5 krävs muntlig tentamen samt godkända skriftliga och muntliga redovisningar. Övrigt: OBS minst 10 deltagare krävs för att kursen skall ges. Kursen är även öppen för studerande från arkitekt-, lantmäteri- och brandingenjörsprogrammen. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/bml-utb.htm.

Mål
Kursens mål är att ge kunskaper i att analysera och definiera problemställningar kopplade till olika typer av byggnadstekniska skadefall, att utreda och beskriva orsakssambandet för skadornas uppkomst. Därefter kan renoveringsförslag utformas som åtgärdar både skadesymptomen och den ursprungliga skadeorsaken.

Innehåll
Kursen omfattar föreläsningar om generell metodik för skadeutredningar samt fördjupade avsnitt om metoder för att utreda fuktskador och innemiljöproblem. Gästföreläsningar av praktiskt verksamma ingenjörer ger exempel på förekommande problemställningar samt hur de hanteras i fält. Grupparbeten att självständigt utreda skadefall under ”rollspelsliknande” former.

Litteratur
Nilsson, L-O: Diagnosticering av byggnadsmaterialskador. Nicastro, D: Failure Mechanisms in Building Construction. Josephsson, P.E: Orsaker till fel i byggandet. Skador på hus – hur gör man? (Byggforskningsrådet 1991–1993).