Kursplan för kalenderåret 2005
KONSTRUKTIONSTEKNIKVBK616
Structural Engineering

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Professor Lars Sentler, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Två skriftliga tentamina samt godkända inlämningsuppgifter, laborationer och Afu. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av det viktade medelvärdet av tentamina (dock högst 5). Poängsatta delmoment: 2.

Mål
Konstruktionsteknik 1:

Kursen ger den studerande kunskaper för analys av enkla konstruktionselement utsatta för axiella krafter, vridning och böjning såväl som kunskaper om grundläggande begrepp som spänning, töjning, elastiskt och elastoplastiskt materialbeteende. Den studerande skall efter genomgången kurs:

Konstruktionsteknik 2:

Den övergripande målsättningen med kursen är att studenten efter genomgången kurs ska

Kursens Afu-del syftar till att anknyta kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats.

Innehåll
Konstruktionsteknik 1:

Konstruktionsteknik 2:

Kursen innehåller följande moment:

Litteratur
Langesten, B: Byggkonstruktion 1. Liber utbildning.ISBN: 9163412837.
Langesten, B: Byggkonstruktion 2, Liber utbildning. ISBN: 9147008105.
Langesten, B: Byggkonstruktion 3, Liber utbildning. ISBN: 9163412845.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Konstruktionsteknik 1.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer. Delmomentet omfattar: Konstruktionsteknik 1.

Kod: 0205. Benämning: Konstruktionsteknik 2.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter, laborationer. och Afu. Delmomentet omfattar: Konstruktionsteknik 2.