Kursplan för kalenderåret 2005
KONSTRUKTIONSTEKNIKVBK615
Structural Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Univ.lektor Manouchehr Hassanzadeh, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: FME601 Mekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter, laborationer och Afu. Övrigt: Afu ingår ej i kursen för studenter antagna 2002. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Den övergripande målsättningen med kursen är att eleven efter genomgången kurs skall

Kursens Afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats.

Innehåll
Kursen innehåller följande moment: dimensioneringsprinciper, partialkoefficientmetoden, laster, element i den bärande stommen, stomstabilisering, enkla stål-, betong- och träkonstruktioner, detaljutformning, brandpåverkan samt obligatoriska konstruktionsuppgifter.

Litteratur
Isaksson, T, Mårtensson, A och Thelandersson, S: Bärande konstruktioner.