Kursplan för kalenderåret 2005
HUSBYGGNADSTEKNIKVBF030
Building Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI2. Kursansvarig: Thomas Blomberg, thomas.blomberg@byggtek.lth.se, Byggnadsfysik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.byfy.lth.se/Undervisning/BIvbf030.htm.

Mål
Det övergripande målet är:

Efter avslutad kurs skall eleven vara orienterad om husbyggnadsteknik och byggnadsfysik, kunna identifiera, beskriva samt lösa enklare byggnadsfysikaliska problem, behärska enklare handberäkningsmetoder för värme och fukt, läsa och förstå byggnadsritningar samt tillägnat sig en byggnadsteknisk allmänbildning avseende begrepp, konstruktioner och byggnadsstilar.

Innehåll
Föreläsningarna behandlar allmän byggnadsteknik och äldre byggnadsteknik. Olika byggnadsdelars konstruktion med hänsyn till olika krav genomgås samt ett antal belysande exempel diskuteras. Vidare ges en översikt över husbyggnadsteknikens historiska utveckling i Sverige samt de olika byggnadstypernas funktion. Övningarna i byggnadsfysik behandlar värme och fukt och ges i form av självstudier. Under övningarna ges en kort introduktion till ritteknik och ett antal uppgifter genomföres. Konstruktionsuppgifterna består i att utifrån vissa givna förutsättningar välja material och utforma olika byggnadsdelar samt sammanfoga dessa till en byggnad.

Litteratur
Byggnadstekniska begrepp. Värme & Fukt. Byggnadsteknikens grunder. Redovisning av byggprojekt. Exempelsamling i Byggnadsfysik. Ref.litteratur: Så byggdes husen 1880-2000.