Kursplan för kalenderåret 2005
PRODUKTION, STYRNING OCH PLANERING – PROJEKTARBETE I BYGGPROCESSENVBE690
Production, Steering and Planning – Project Study

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA3. Kursansvarig: Anders Robertson, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: VBE601 Byggnadsekonomi, FMI645 Miljövetenskap. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, betygsatta deltentamina/seminarier och betygsatt projektarbete. Samtliga inlämningsuppgifter, deltentamina/seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Pedagogisk idé och övergripande mål för Produktion, styrning och planering - Projektarbete i byggprocessen.

För att få en insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor, arbetar studenterna med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Arbetet utförs med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter.

Studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion. De externa aktörer som är inblandade i byggprocessen ger gästföreläsningar och handleder i delar av projektarbetet.

Kursen kompletterar och fördjupar de kunskaper som tidigare förvärvats. I olika teorimoment fördjupas kunskapen och speciellt bygganknutna erfarenheter kopplas till det aktuella projektarbetet. Vissa teorimoment är beroende av vilken typ av projekt studenten arbetar med och kan variera.

Efter genomgången kurs skall studenten:

Innehåll
Med ett perspektiv på entreprenörens uppdrag tas frågor upp kring planering och styrning av de resurser som krävs i ett byggprojekts byggskede. Kursen fördjupar kunskaperna kring de handlingar som ligger till grund för avtal och upphandling. Kalkylarbete, tidsplanering och planering av arbetsplatsens tillgång till maskiner och material kopplas till det aktuella projektarbetet.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Kursen behandlar även normer och bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Litteratur
Nordstrand, U: Byggstyrning. Liber
Utdelat studiematerial, föreläsningsmaterial och eventuellt kompletterande litteratur beroende av och med koppling till projektets art.