Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKTERING OCH DESIGN – PROJEKTARBETE I BYGGPROCESSENVBE685
Planning and Design – Project Study

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA3. Kursansvarig: Anders Robertson, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: VBF630 Husbyggnadsteknik, MMT656 CAD-datorstödd ritning och konstruktion, FME601 Mekanik, VBM611 Materiallära, VBF605 Byggnadsfysik, ABK606 Installationsteknik, VBK615 Konstruktionsteknik, VGT601 Geokonstruktion, VGM630 Geomatik, FMI645 Miljövetenskap, ABV620 Byggteknik med arkitektur, VBE601 Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, betygsatta deltentamina/seminarier och betygsatt projektarbete. Samtliga inlämningsuppgifter, deltentamina/seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Pedagogisk idé och övergripande mål för Projektering i Byggprocessen

För att få en insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor, arbetar studenterna med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Arbetet utförs med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter.

Studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion. De externa aktörer som är inblandade i byggprocessen ger gästföreläsningar och handleder i delar av projektarbetet.

Kursen kompletterar och fördjupar de kunskaper som tidigare förvärvats. I olika teorimoment fördjupas kunskapen och speciellt bygganknutna erfarenheter kopplas till det aktuella projektarbetet. Vissa teorimoment är beroende av vilken typ av projekt studenten arbetar med och kan variera.

Efter genomgången kurs skall studenten:

· Ha tillägnat sig en ingenjörsmässig helhetssyn på byggprocessen samt branschens aktörer och deras ansvar, roll och samverkan. Då ingenjören ofta arbetar i projektgrupper tillsammans med arkitekter krävs samsyn och förståelse för varandras discipliner och arkitekters arbets- och uttryckssätt.

· Vara väl förtrogen med vilken planering och vilka insatser som krävs i byggprocessens olika skeden.

· Ha förmåga att omsätta de teoretiska kunskaperna i husbyggnads- och konstruktionsteknik till tillämpat projektarbete som följer byggprocessens alla skeden. Studenten skall också se samband och konsekvenser av olika val och beslut i byggnadens hela livslängd samt kunna uttrycka sina idéer med hjälp av olika verktyg och modeller.

Innehåll
Med ett perspektiv på de olika konsulternas uppdrag, behandlar kursen olika delar av byggprojekteringen varav stor vikt läggs på bärighet, värmeisolering och fuktskydd, ljudisolering, brandskydd, installationer samt materialval.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Kursen behandlar även normer och bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Litteratur
Nevander och Elmarsson: Fukthandboken. Svensk Byggtjänst.
Burström, P G: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur.
AB 92 ABK 96
Nordstrand, U: Byggstyrning. Liber. ISBN:
Utdelat studiematerial, föreläsningsmaterial och eventuellt kompletterande litteratur beroende av och med koppling till projektets art.