Kursplan för kalenderåret 2005
LEDNING – PROJEKTARBETE I BYGGPROCESSENVBE675
Management – Project Study

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA3. Kursansvarig: Anders Robertson, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: ABV620 Byggteknik med arkitektur, VBE601 Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, betygsatta deltentamina/seminarier och betygsatt projektarbete. Samtliga inlämningsuppgifter, deltentamina/seminarier och projektarbete skall vara godkända för erhållande av slutbetyg. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Pedagogisk idé och övergripande mål för Ledning - Projektarbete i byggprocessen.

För att få en insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor, arbetar studenterna med ett projektarbete som anknyter till ett aktuellt byggprojekt i regionen. Arbetet utförs med hjälp av olika typer av myndighets- och näringslivskontakter.

Studenten handleds genom hela byggprocessen och får själv arbeta med några av de olika arbetsmoment som förekommer från idéskiss till färdig produktion. De externa aktörer som är inblandade i byggprocessen ger gästföreläsningar och handleder i delar av projektarbetet.

Kursen kompletterar och fördjupar de kunskaper som tidigare förvärvats. I olika teorimoment fördjupas kunskapen och speciellt bygganknutna erfarenheter kopplas till det aktuella projektarbetet. Vissa teorimoment är beroende av vilken typ av projekt studenten arbetar med och kan variera.

Efter genomgången kurs ska studenten

Innehåll
Med ett förvaltningsperspektiv behandlar kursen ledarskapets roll och villkor i program- projekterings- och produktionsskedet i ett byggprojekt. Projektledning, projektmetodik samt byggledning behandlas, där stor vikt läggs på hur samverkan mellan olika aktörer möjliggörs.

Teorier kring ledarskap och etik samt hur olika individer fungerar i grupp behandlas. Även frågor om ledningens ansvar kring en organisations kvalitetsarbete samt arbetsmiljö tas upp.

Föreläsningar, övningar samt undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet och berör de ingående delarna generellt. Kursen behandlar även normer och bestämmelser knutna till de ingående delarna.

Litteratur
Duncan, W R: A guide to the project Management Body of Knowledge. http//www.pmi.org (kan laddas ner gratis)
Nordstrand, U: Byggstyrning. Liber. ISBN:
Utdelat studiematerial, föreläsningsmaterial och eventuellt kompletterande litteratur beroende av och med koppling till projektets art.