Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKTKURSVBE605
Project Course

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Professor Bengt Hansson, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkänd skriftlig rapport. I bedömningen kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Mål
Kursens målsättning är att den studerande skall få möjlighet att utifrån byggprocessens olika skeden fördjupa sig i en aktuell fråga, samt visa sin förmåga att självständigt tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden.

Innehåll
Efter en kort gemensam introduktion kommer arbetet att ske självständigt med tillfälle för avstämning och handledning under kursens gång. Projektuppgiften grundar sig på en hypotes med anknytning till byggprocessen, som skall undersökas och analyseras. Projektuppgiften skall redovisas i en rapport, där även presentationstekniken är av stor vikt för den slutliga bedömningen.

Litteratur
Utdelat material.