Kursplan för kalenderåret 2005
BYGGNADSEKONOMIVBE601
The Construction Process

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Univ.lektor Anne Landin, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända projektuppgifter och godkänd skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Mål
Kursens målsättning är att ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna formulera och analysera uppgifter gällande fastighetsförvärv, projektering, produktion och förvaltning.

Innehåll
Kursen byggs upp kring två grundläggande delar, byggprocessen och företagsekonomi, samt en tillämpad del, byggnadsekonomi. Utifrån ett förvaltningsperspektiv kommer en fastighet att följas genom byggprocessens olika skeden.

Följande delar kommer att behandlas:

Byggprocessen: Byggprocessens skeden, samhällets krav, byggprocessens aktörer och organisation.

Företagsekonomi: Grundläggande företagsekonomi, kalkyler, årsredovisning.

Byggnadsekonomi: Fastighetsförvärv, finansiering, planering i byggprocessens olika skeden, budget, cash-flow.

Kursen delas upp i tre olika delmoment; program, projektering och produktion. Varje delmoment avslutas med betygsgrundande delprov och projektuppgift.

Litteratur
Nordstrand, U: Byggprocessen
Olsson, Skärvad: Företagsekonomi 99
Kurspärm i Byggnadsekonomi, Avdelning för byggnadsekonomi
AB 92 och ABK 96.