Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKTMETODIKVBE110
Methods Used while Conduction Projects

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: RH4, V3. Kursansvarig: Professor Bengt Hansson, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Skriftlig begreppstentamen och godkänd projektdokumentation och projektredovisning. Dessutom krävs närvaro vid obligatoriska projektseminarier. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Genom kursen Projektmetodik skall:

Kunskapsmål
Studenterna skall få grundläggande kunskaper om projektledningens kunskapsområden som stöd för att hantera projekt på ett sätt som beaktar människors behov för olika ändamål och samhällets övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle med avseende på kretslopp i naturen, resurshushållning och livscykelekonomi,

Färdighetsmål
Studenterna skall få träning i projektledning och projektmetodik det vill säga i att hantera metoder och tekniker för att planera, styra och följa upp projekt genom att tillämpa dessa på projekt inom olika teknikområden,

Attitydmål
Studenterna skall få ett helhetsperspektiv – med avseende på produkt och process – av planering, byggande och förvaltning, av samhällsbyggnadssektorns organisation och roll i samhället och av sambanden mellan tekniska, miljömässiga, ekonomiska, sociala, estetiska, politiska, etiska, etniska m.fl. aspekter inom samhällsbyggnad.

Studenterna skall få förståelse av verklighetsnära och realistiska problemställningar av projekt inom ett teknikområde, som på ett tydligt sätt visar problemformulering, förslagsalternativ och konsekvensanalys.

Processmål
Kursen projektmetodik skall innehålla ett aktivt handledningssystem av lärare/forskare, där studenternas självständiga kunskapssökande står i centrum och där handledarens roll är att stödja studenternas egen aktivitet i lärandet och deras utveckling av förmågan till kritiskt tänkande och självständig bedömning.

Innehåll
Under de första veckorna av kursen finns ett relativt stort mått av lärarledda föreläsningar, övningar och seminarier. Denna del avslutas med en begreppstentamen i slutet av fjärde kursveckan. Under den tredje veckan av kursen påbörjas också ett arbete med ett tillämpningsprojekt. Projektarbetet bedrivs i mindre grupper. Projektarbetet och kursen avslutas med en skriftlig projektredovisning, interngranskning av rapporten och muntlig projektredovisning.

Projektmetodik omfattar centrala projektmetoder och deras möjligheter och begränsningar i praktiken. Kursen behandlar kunskapsområdena:

I kursen behandlas datorstöd och hjälpmedel för att hantera de ovan nämnda kunskapsområdena. En projektmodell introduceras också som används för att styra genomförandet av projekt inom olika teknikområden.

I ett projektexempel skall studenterna visa att de kan tillämpa projektledning och projektmetodik på ett konkret projekt. Tyngdpunkten i detta moment skall vara att se på helheten i beställarens och samhällets krav på projektet, att utreda konsekvensen av olika val av tekniska utföranden samt att därvid analysera risker och osäkerheter. Ett viktigt inslag är att studenterna skall kunna redovisa och motivera sina förslag.

Litteratur
PMBOK – A guide to the Project Management Body of Knowledge, utgåva 2000, PMI.
Lööw, M: Att leda och arbeta i projekt.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Projektmetodik.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänt resultat krävs hälften rätt. Delmomentet omfattar: Flervalsfrågor.

Kod: 0204. Benämning: Projektdokumentation.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Redovisningen är skriftlig. Tillämpningen av projektmetodik skall vara tillfyllest. Delmomentet omfattar: Projektdokumentation.