Kursplan för kalenderåret 2005
BYGGLEDNINGVBE040
Construction Project Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Univ.lektor Niclas Andersson, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: För V4 gäller VBE013 Byggprocessen och företagsekonomi, VBE023 Byggföretaget och VBE030 Fastighetsförvaltning. För L4 gäller VBE100 Fastighetsförvaltning. För A4 gäller VBE051 Byggprocessen. Prestationsbedömning: Projektbeskrivning med tillhörande dokument granskas och bedöms med avseende på resultat och presentationsteknik. Hänsyn tas också till gruppens sätt att genomföra projektarbetet (administration, samarbete etc.). Övrigt: Minst 15 deltagare krävs för att kursen skall ges. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Kursen skall ge kunskap om: Projektledning och administration (management) av byggprojekt under programskedet, ekonomisk styrning (investerings- och årskostnader), projektplanering, entreprenadjuridik samt förhandlingsteknik. Kursen skall ge kunskap om, och praktisk färdighet i hanteringen av, programvaror för projektstyrning, med fokus på kalkylering, lönsamhetsbedömning och likviditetsberäkning (Excel) samt projektplanering (MS Project). Kursen genomförs i nära samverkan med näringslivet.

Innehåll
Studenterna skall, i rollen som byggledare, driva ett byggprojekt under programskedet. Arbetet innebär ledning av projektarbetet, med administration och ekonomisk analys utifrån givna förutsättningar. Slutresultatet utgör ett beslutsunderlag i form av en utförlig projektbeskrivning, samt en rekommendation till uppdragsgivaren (byggherren) i dennes beslut om att uppföra byggnaden. Under arbetets gång hålls projektmöten där arbetet stäms av med byggherren, vilken utgörs av handledare från näringslivet. Kursens föreläsningar förmedlar fördjupade kunskaper inom ämnesområdena management, datorstödd kalkylering, entreprenadjuridik, projektplanering, förhandlingsteknik etc.

Litteratur
Kursunderlag via Luvit.