Kursplan för kalenderåret 2005
BYGGPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSYSTEMVBE024
Technique for Construction Management

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ.lektor Anne Landin, Byggnadsekonomi. Förkunskapskrav: VBE013 Byggprocessen och företagsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd tentamen. I bedömningen av tentamina och övningsuppgifter kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Övrigt: Minst 15 deltagare krävs för att kusen skall ges. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Kursen skall ge kännedom om byggföretagens marknad, affärsidé, ledning, organisation, ekonomi, kvalitetssystem och strategi. Vidare skall väsentliga kunskaper ges som krävs för att genomföra byggprojekt såsom kunskaper om kalkylering, tidplanering, kvalitetsplanering, miljöanpassning. Särskild tyngdpunkt läggs på analys och effektivisering av byggföretagets verksamhet inklusive erforderligt förändringsarbete.

Innehåll
Kursinnehållet ryms inom följande ämnesområden: Produktionsteknik, ekonomi, planeringsteknik, informationsteknik, kvalitetsteknik, management, ledarskap och förändringsprocesser, kretsloppstänkande, entreprenadjuridik.

Litteratur
Norstrand, U: Byggprocessen. Studentlitteratur.
Kurspärm kommer via Byggnadsekonomi.
En aktiv litteratursökning från studenternas sida.