Kursplan för kalenderåret 2005
BYGGPROCESSEN OCH FÖRETAGSEKONOMIVBE013
The Construction Process and Business Economics

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V2. Valfri för: L4. Kursansvarig: Univ.lektor Anne Landin, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter och i vissa fall godkända duggor inför övningarna. För erhållande av betyg 4 och 5 krävs därutöver skriftlig tentamen. I bedömningen av övningsuppgifter kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Hemsida: http://www.bekon.lth.se/swedish/.

Mål
Kursens målsättningar är att:

Innehåll
Kursen kommer genomgående att arbeta med ”Huset” från tidigare årskurs med fokus på byggprocessen. För vissa delar kommer skriftlig rapportering på engelska att krävas. Följande delar kommer att behandlas:

Datoranvändning, grundläggande företagsekonomi, organisationsformer och grupprocesser, fastighetsförvärv, projektering, plan- och bygglagen, upphandlingsformer, förfrågningsunderlag, miljömål, planering, kalkyler, arbetsmiljö, kontrakt, årskostnader, boendekostnader, förvaltning och underhållsplanering, rivning.

Litteratur
Olsson, Skärvad: Företagsekonomi 99. Kurskompendium Byggprocessen. Avdelningen för byggnadsekonomi. AB 92. ABK 96.Nordstrand, U: Byggprocessen. Liber AB 2000, Strömquist, S: Skrivboken - Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Svenska Språknämnden: Svenska skrivregler.
.