Kursplan för kalenderåret 2005
SPANSKA FÖR TEKNIKER; SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, 1–5 POÄNGTNX180
Spanish for Engineers; Language, Culture and Society, First Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B4, BI3, C4, D4, E4, F3, I3, ID1, K4, L4, M3, MD2, N2, Pi2, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Studierektor Jan Hedenrud, jan.hedenrud@rom.lu.se, Romanska inst. Prestationsbedömning: Ett skriftligt prov. Den muntliga delen examineras fortlöpande under kursen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Förutsätter inga förkunskaper i spanska och ger tillsammans med TNX185 insikt om hur den spansktalande världen fungerar och en bas för vidare studier i språket. LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Hemsida: http://www.rom.lu.se.

Mål
Att ge studenten enkla kommunikativa färdigheter i spanska samt insikter i samhällsliv och kultur för att kunna

Innehåll
Studium av enklare text på spanska om cirka 50 sidor. Till textläsningen knyts hör- och talövningar samt enkla skrivövningar av vardagskaraktär. Särskild vikt läggs vid den kommunikativa färdigheten. Dessutom läses texter på svenska eller engelska om kultur- och samhällsliv i Spanien och latinamerikanska länder. Konversationsövningar är ett viktigt inslag i kursen som därför förutsätter aktivt deltagande i undervisningen.

Litteratur
Referenslitteratur enligt uppgift från Romanska institutionen. Lagercrantz, K. & Vall, B.: Mucho gusto, Bonniers 1999 inklusive övningsbok och kassettband. Stencilerat material som delas ut i samband med undervisningen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0102. Benämning: Muntlig språkfärdighet.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Den muntliga delen examineras fortlöpande under kursen.

Kod: 0202. Benämning: Skriftlig språkfärdighet.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov.