Kursplan för kalenderåret 2005
OFFENTLIG ORGANISATION OCH ADMINISTRATIONTNX075
Public Organization and Administration

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI4. Kursansvarig: Stina Hall, Statsvetenskapliga inst. Prestationsbedömning: Hemtentamen. Obligatorisk närvaro. Hemsida: http://www.svet.lu.se.

Mål
Målet för utbildningen är att den studerande efter genomgången kurs skall ha grundläggande kunskaper om den offentliga sektorns kompetens, organisation och administration.

Innehåll
Kursen behandlar ett antal centrala områden för den politiskt styrda delen av samhället. Det politiska systemets uppbyggnad och relationer till omgivningen. Maktutövningen i ett demokratiskt styrt system. Riksdagens och regeringens befogenheter. Lagstiftning och grundläggande fri och rättigheter. Kommunal självstyrelse. Förvaltningen i det politiska systemet. Den politiska styrningen av förvaltningen. Förvaltningens inflytande över politiskt beslutsfattande. Den statliga och kommunala förvaltningens organisation och kompetens. Förhållandet och arbetsfördelningen mellan olika huvudmän i offentlig förvaltning. Ekonomi och politik. Resursförsörjningen i offentlig verksamhet; statlig och kommunal budgetprocess, skatte- och avgiftsfinansiering. Utvecklingsdrag i förvaltningen; den offentliga sektorns förnyelse. Den svenska förvaltningen i ett internationellt perspektiv. Undervisningen består av lektioner och seminarieövningar. Stor vikt läggs vid diskussions- och tillämpningsmoment.

Litteratur
Petersson, O.: Svensk Politik. Stockholm: Publica 1996. Rothstein, B.: Politik som organisation. Stockholm: SNs förlag, senaste upplagan. Sveriges grundlagar 1995. Stockholm: Riksdagen. Författningstexter. Uppsatser och arbetsmaterial.