Kursplan för kalenderåret 2005
FRANSKA FÖR TEKNIKER; SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, 1–5 POÄNGTNX031
French for Engineers; Language, Culture and Society, First Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B4, BI3, C4, D4, E4, F3, I3, ID1, K4, L4, M3, MD2, N2, Pi2, RH3, V3, W3. Kursansvarig: Studierektor Jan Hedenrud, jan.hedenrud@rom.lu.se, Romanska inst. Förkunskapskrav: Franska steg 3 från gymnasieskolan godkänd eller godkänt förkunskapsprov. Steg 3 kan ersättas med etapp 3 från KOMVUX, B-språk 2 årskurser/kurs B eller C-språk 3 årskurser/kurs B. I samtliga fall krävs betyget 3/G. Prestationsbedömning: Ett muntligt prov och ett skriftligt prov. Det skriftliga består av två delar: grammatik och text. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Tillsammans med kursen TNX032, 6–10 poäng, ger kursen insikt i hur det franska samhället fungerar samt i fransk kultur och litteratur. De ger en bas för vidare studier i det franska språket och kan utgöra grunden för fortsatta universitetsstudier i ämnet. LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: antal poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen. Hemsida: http://www.rom.lu.se.

Mål
Kursens mål är att ge studenten:

Innehåll
Modul 1
Utökade kunskaper i tal- och skriftspråk, hör- och läsförståelse. Särskild vikt fästs vid den kommunikativa färdigheten. Modulen examineras som ett skriftligt grammatikprov (1 poäng) och ett muntligt prov (2 poäng). Båda rapporteras i LADOK.

Modul 2
Frankrikes kultur och samhälle. Häri ingår ökad kunskap om

Modulen examineras som ett skriftligt prov (2 poäng) vid samma tillfälle som grammatikprovet. Rapporteras i LADOK.

Litteratur
Lexikon och grammatik som referenslitteratur enligt uppgift från romanska institutionen. Hansén, I & Schwartz, B.: Gleerups Franska Grammatik, Gleerups 1995 (1:a uppl., 3:e tryckn.). Övningar i fransk grammatik för teknologer, Romanska inst., kompendium nr 309, uppl 1992. Léon, M. & Léon, P.: La prononciation du français, Nathan Université, Linguistique 128. Tegelberg, E.: Franskt uttal i teori och praktik + kasettband, Akademiförlaget. Carrère, E.: L'Adversaire. Folio, Paris 2000. Lötmarker, R. & Mézières, P.: Parlons de la France, Natur och kultur. Lander, C.: Frankrike som arbetsfält, Svenska Dagbladet (läses i urval). Det franska samhällslivet, Kompendium nr 141. Tidningstexter med tekniskt innehåll; urval som bestäms från termin till termin och delas ut i samband med undervisningen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0102. Benämning: Grammatik.
Antal poäng: 1. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt grammatikprov.

Kod: 0202. Benämning: Muntlig språkfärdighet.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Muntligt språkfärdighetsprov.

Kod: 0302. Benämning: Kultur och samhälle.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov vid samma tillfälle som grammatikprovet. Delmomentet omfattar: Kunskaper om Frankrikes kultur- och samhällsliv.