Kursplan för kalenderåret 2005
TYSKA FÖR TEKNIKERTNX025
German for Engineers

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B4, BI3, C4, D4, E4, F4, I3, ID3, K4, L4, M3, MD2, N2, Pi2, RH4, V4, W3. Kursansvarig: Studierektor, Tyska institutionen. Förkunskapskrav: Tyska steg 2 eller kurs C-språk B eller etapp 2 eller 1 åk tyska som B-språk eller 2 åk tyska som C-språk. Lägsta betyg skall vara G eller 3. Prestationsbedömning: Färdigheterna redovisas i tre delprov enligt nedan. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: LTH-gemensam kurs. Begränsat antal platser. Särskilt antagnings- och urvalsförfarande. Urvalskriterium: minst poäng som återstår till civilingenjörs- eller arkitektexamen.

Mål
Kursens mål är att, huvudsakligen inom det tekniska området, ge grundläggande praktisk färdighet i att läsa och förstå tyska texter (läs- och hörförståelse) samt att ge grundläggande praktisk muntlig färdighet (talfärdighet).

Innehåll
Kursens tyngdpunkt utgörs av textstudiet. Då endast en viss del av textkursen kan behandlas i undervisningen, innebär språkstudier med nödvändighet en omfattande textläsning på egen hand.

Kursen består av följande delar:

Del 1 – Ordkunskap, grammatik och läsförståelse
Studium av tyska texter, huvudsakligen inom det tekniska området, till ett sammanlagt omfång av ca: 350 sidor. Ett visst antal textsidor kan väljas från den studerandes specialområde.

Del 2 – Hörförståelse
Övningar i att uppfatta och på svenska kunna återge det väsentliga innehållet i föredrag och samtal i diskussions- och intervjuform. Övningarna är delvis förlagda till språklaboratorium.

Del 3 – Talfärdighet
Övningar i muntlig framställning i form av samtal och kortare anföranden (demonstrationer, referat) samt praktiska uttals- och intonationsövningar. Övningarna är delvis förlagda till språklaboratorium.

Litteratur
Klingemann, Magnusson, Didon: Tysk grammatik + övningsbok, Bonniers 1996. Engström: Svensk-tysk och tysk-svensk teknisk ordbok, 2 band, AB Svensk Trävarutidning, Stockholm. Prismas Tyska ordbok, tysk-svensk och svensk-tysk, 1992 eller senare. Der Ton macht die Musik (säljes på inst).

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Läsförståelse, ordkunskap, grammatik.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Delmomentet omfattar: Ordkunskap, grammatik och läsförståelse.

Kod: 0204. Benämning: Hörförståelse.
Antal poäng: 1. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. Delmomentet omfattar: Hörförståelse.

Kod: 0304. Benämning: Talfärdighet.
Antal poäng: 1. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Examination i samband med undervisningen. Deltagande i minst 75 % av det totala antalet undervisningstimmar. Delmomentet omfattar: Talfärdighet.