Kursplan för kalenderåret 2005
CELLENS BIOLOGITEK295
Biology of the Cell

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: N2. Kursansvarig: Carin Jarl-Sunesson, carin.jarl-sunesson@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. I examinationen ingår även obligatoriska laborationer, datorövningar och gruppövningar.

Mål
Kursen är en introduktion till cellbiologi för alla studenter inom teknisk nanovetenskap. Den ger också grunden inom cellbiologi för fortsatta biologi/medicinstudier för de studenter som vill specialisera sig mot en medicinsk-biologisk inriktning.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenterna ha fått kunskap och förståelse om

Färdighetsmål
Under kursen skall studenterna ha fått experimentell träning i och erfarenhet av

Attitydmål
Studenterna skall efter genomgången kurs förstå och kunna diskutera hur en levande cell är uppbyggd och hur de olika livsnödvändiga processerna i cellen fungerar och samverkar. De skall ha fått en insikt i hur denna kunskap kan användas för medicinska tillämpningar inom nanovetenskap.

Innehåll
Cellens uppbyggnad och sammansättning hos mikroorganismer, växter och djur. Proteiners, nukleinsyrors och membraners struktur och funktion. Energiomvandlingars mekanism. Tillämpningar inom medicinsk humanfysiologi och mikrobiologi. Cellproduktion, mitos, cellcykel och cancertillväxt. Celldifferentiering och olika specialiserade djurceller. DNA-struktur och DNA-replikation. Genexpression och proteinsyntes.

Litteratur
Alberts et al: Essential Cell Biology Garland Science 2nd ed, 2003, Paperback ISBN 0-8153-3481-8. Laborationskompendier och kompendier som delas ut under kursen.