Kursplan för kalenderåret 2005
TEKNIKSTÖDD KOMMUNIKATIONTEK280
Technology Supported Communication

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C3. Kursansvarig: Jana Holsanova och Annika Wallin, Kognitionsforskning, Filosofiska inst. Rekommenderade förkunskaper: TEK210 Kognition. Prestationsbedömning: Muntlig redovisning och skriftlig (hem)tentamen. För slutbetyg fordras även godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.lucs.lu.se/.

Mål
Kursens syfte är att ge förståelse för möjligheter och begränsningar som uppstår i kommunikationen där en ny teknik används. I kursen utforskas sambanden mellan språkliga, sociala och kognitiva aspekter av teknikstödd kommunikation. Stor vikt läggs vid att studenterna självständigt analyserar autentiska situationer i teknikstödd kommunikation och reflekterar kring möjligheter och problem.

Innehåll
1. Mänsklig kommunikation, face-to-face. Kursen tar avstamp i hur vi kommunicerar ansikte mot ansikte: hur vi förmedlar vårt budskap, hur vi kommunicerar multimodalt (med språk, gester, blickriktning), hur vi skapar förståelse, hur vi handskas med förväntningar, hur vi förebygger missförstånd. Målet med dessa moment är att lyfta fram medvetenheten om de möjligheter och problem som kan uppstå när vi talar ansikte mot ansikte. Form: Föreläsningar, övningar, laborationer, självstudium.

2. Teknikstödd kommunikation. Kursen fortsätter med att fokusera på specifika typer av teknikstödd kommunikation. I dessa moment utforskas följande frågor: Vilka möjligheter och begränsningar dyker upp i samband med teknikanvändning? Hur kompenserar vi för den sociala kommunikationsbiten (hövlighet, humor, ironi)? Hur skiljer sig teknikstödd kommunikation från face-to-face kommunikation? Målet är att peka dels på de möjligheter som den nya tekniken erbjuder, dels på de problem och kommunikationsbrister som kan uppstå när tekniken är inblandad. Form: Föreläsning, övningar, enskilda empiriska studier, fält- och labbövningar, videoinspelningar, datatranskriptioner, gruppdiskussioner.

Litteratur
En samling av konferensartiklar, tidskriftsartiklar och vetenskapliga rapporter. Texter tillhandahålls av institutionen.