Kursplan för kalenderåret 2005
TEORETISK EVOLUTIONSBIOLOGITEK275
Theoretical Evolutionary Biology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: Pi4XBi. Kursansvarig: Anders Brodin, Inst f cell- och organismbiologi. Rekommenderade förkunskaper: TEK290, Biologisk översiktskurs. Prestationsbedömning: Skriftlig examination i slutet av kursen. Datorövningar, projektarbetet och litteraturseminarierna är obligatoriska. Övrigt: Kursen kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med BIO786, Teoretisk ekologi 10p och/eller BIO793, Populations- och samhällsdynamik 10p. Kursen är identisk med CBI406, naturvetenskaplig fakultet, Lunds universitet. Hemsida: http://www.biol.lu.se.

Mål
Studenterna skall efter avslutad kurs:

Innehåll
Grundläggande evolutionsteori. Livshistorieteori. Dynamisk och funktionell optimering. Evolutionära spel och frekvensberoende selektion. Selektionsteori och selektions-gradientanalyser. Kvantitativ genetik: genetiska varianser och kovarianser. Intra- och interspecifika koevolutionära processer. Könskonflikter och värd-parasit-koevolution. Genetiska cykler. Artbildningsmodeller. Adaptiv dynamik.
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier i grupp, datorövningar samt ett kortare projektarbete.

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista vilken finns tillgänglig senast fem veckor före kursstart.