Kursplan för kalenderåret 2005
GEOMATIK, ALLMÄN KURSTEK270
Geomatics, Basic Course

Antal poäng: 13. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Karin Larsson, GIS-centrum. Rekommenderade förkunskaper: FMA410 Endimensionell analys, FMA420 Linjär algebra. Prestationsbedömning: Godkända tentamina, godkända övningar och projektarbete. Obligatoriska övningar. Slutbetyg baseras på en större och en mindre tentamen varav den första ger max 80 och den andra max 20 poäng. 85 – 100 p = betyg 5, 65 – 85 p = betyg 4, 50 – 65 p = betyg 3, < 50 p = betyg U. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.giscentrum.lu.se.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska den studerande:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska den studerande:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska den studerande:

Innehåll
Studenten lär sig hur man samlar in geografiska data, både med geodetiska och fotogrammetriska metoder. Vidare skall hon/han inhämta kunskap om hur denna data kan användas för att skapa en geografisk databas. Ett annat moment är att studenten lär sig att använda den geografiska databasen för presentation och grundläggande analys. Studenten får också kännedom om vilka geografiska/kartografiska databaser som finns inom stat och kommun, samt databasernas huvudsakliga användningsområden.

Kursen innehåller ett integrerat projektarbete. Detta projekt utgör den röda tråden för terminen. Under projektets gång får studenterna själva utföra mätningar och använda mätdata från dessa för att konstruera en geografisk databas. Sedan tillämpas metoder för att presentera databasen i form av en karta och enklare analyser utförs.

Litteratur
Eklundh, L (red): Geografisk Informationsbehandling – metoder och tillämpningar. Byggforskningsrådet 2003. ISBN: 91-540-5841 4.
Ekman, A: Latitud, longitud, höjd och djup. Referenssystem och kartprojektioner inom geodesi, hydrografi och navigation. Kartografiska sällskapet 2002. ISBN: 91-631-3170-6.
Ollvik, L och Gunnarsson, J: Kompendium i geodetisk mätningsteknik, Allmän kurs. KF Sigma, Lund.
Ollvik, L och Gunnarsson, J: Räkneuppgifter i Geodesi med kartteknik. KF Sigma. Lund.
Avd för Geodetisk mätningsteknik, LTH: Formelsamling i geodesi med kartteknik. KF Sigma, Lund.
Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys, Lunds universitet: Övningskompendium i GIS för Geomatik AK. 2004. Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys, Lunds universitet.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Geomatik.
Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Två skriftliga deltentamina, en större och en mindre, varav den första ger max 80 poäng och den andra max 20 poäng. 85 – 100 p = betyg 5, 65 – 85 p = betyg 4, 50 – 65 p = betyg 3, < 50 p = betyg U. Delmomentet omfattar: Basblock innehållande de teoretiska grunderna för geodetisk mätningsteknik och GIS, inkluderande datainsamling, databasuppbyggnad och analys. Delmomentet tenteras efter ca 10 veckor och ger max 80 poäng. Teoretiskt block innehållande geostatistik, noggrannhetsutvärdering samt feluppskattning. Delmomentet tenteras i slutet av kursen och ger max 20 poäng.

Kod: 0203. Benämning: Projektarbete.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Tre veckors integrerat projekt. Arbetet är uppdelat i två delar; en inmätningsperiod under fältarbetstid och en analysdel i den senare delen av kursen.

Kod: 0303. Benämning: Övningar och inlämningsuppgifter.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar. Delmomentet omfattar: Ett stort antal praktiska övningar utförs under hela kursperioden parallellt med teoriavsnitt.