Kursplan för kalenderåret 2005
DESIGNHISTORIATEK260
History of Design

Antal poäng: 3. Betygskala: UV. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Professor Torsten Weimarck, Konst- och musikvetenskap. Prestationsbedömning: Skriftlig hemtentamen med avslutande muntligt examinatorium. Tentamensuppgifter utdelas i kursens slutskede.

Mål
Syftet med kursen är att ge översiktliga insikter och kunskaper i designhistoria, särskilt industridesignens historia och dess stil- och modemässiga samband med den visuella kulturen i sin helhet;
om design som uttryck för teknisk och industriell utveckling;
om designerrollens historia;
om olika epokers tänkande, beskrivning och tolkning av designprocesserna, produktionen och själva designföremålen och deras användning;
om designens olika brukssammanhang;
om designens genusaspekter;

Innehåll
Kursundervisningen utgörs av föreläsningar i anslutning till målformuleringarna ovan. Kursen kan i förekommande fall avslutas med ett seminarium, då de studerande ges möjlighet att även diskutera sina pågående projektarbeten i ett relevant designhistoriskt sammanhang.

Litteratur
John Heskett, Industrial Design. London: Thames and Hudson 1987 eller senare. 200 s. (Alternativt: Adrian Forty, Objects of Desire. Design and Society 1750–1980, London: Thames & Hudson 1986. 240 s.)
Hedvid Hedqvist, 1900-2002. Svensk form. Internationell design. Stockholm: Bokförlaget DN 2002. (220 s.)