Kursplan för kalenderåret 2005
GEOGRAFISK INFORMATIONSBEHANDLING VIA INTERNETTEK240
Geographical Information Systems and Internet

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L4XGM, L4XTG. Kursansvarig: Lars Harrie, lars.harrie@lantm.lth.se, Naturgeografiska inst. Förkunskapskrav: FMA430, TEK270 eller VFT031 samt EDA501. Prestationsbedömning: Examination sker med skriftlig tentamen i kombination med betygssättning av en seminarieuppgift. Obligatoriska övningar. Övrigt: Kursen är en magisterkurs (NGE613) i ämnesområdet naturgeografi vid Naturvetenskapliga fakulteten. Hemsida: http://www.natgeo.lu.se.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall den studerande:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall den studerande:

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall den studerande:

Innehåll
Föreläsningarna behandlar ingående de viktigaste teknikerna för överföring av geografiska data via Internet. Övningar behandlar främst att skapa GIS-tjänster på Internet med hjälp av olika programsystem, samt att anpassa dessa tjänster med hjälp av HTML och Javascript. Vidare kommer en del av kursen att behandla regler för kartografisk presentation, generalisering och visualisering. I detta avsnitt tas såväl klassiska kartografiska regler upp som nya frågeställningar vad det gäller presentation av kartor på datorskärmar. Kursen innehåller ett större projektarbete där studenten själv får skapa en GIS-tjänst på Internet.

Litteratur
Kraak,MJ och Brown,A: WEB Cartography
Kurskompendium