Kursplan för kalenderåret 2005
ALGORITMER I GEOGRAFISK INFORMATIONSBEHANDLINGTEK230
Algorithms in Geographical Information Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L4XGM, L3XTG. Kursansvarig: Lars Harrie, lars.harrie@lantm.lth.se, Naturgeografiska inst. Förkunskapskrav: FMA430, TEK270 eller VFT031 samt EDA501. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska övningar. Övrigt: Kursen är en magisterkurs (NGE612) i ämnesområdet naturgeografi vid Naturvetenskapliga fakulteten. Hemsida: http://www.natgeo.lu.se.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska den studerande:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska den studerande:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska den studerande:

Innehåll
Kursen ger ingående teoretisk kunskap avseende algoritmer i GIS samt kunskap i hur geografiska data lagras i databaser. Föreläsningarna behandlar rumsbegrepp och algoritmer (både vektor och raster). Kursen innehåller flera programmeringsövningar.

Litteratur
Worboys, MF:GIS - A Computing Perspective (n reviderad upplaga kommer troligen under 2004)
Föreläsningsanteckningar.