Kursplan för kalenderåret 2005
KVANTITATIV HUMANFYSIOLOGITEK171
Quantitative Human Physiology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: Pi4XBi. Kursansvarig: Studierektor Klinisk Fysiologi, kerstin.brauer@klinfys.lu.se, Inst f kardiopulm o renal vetensk + etik. Rekommenderade förkunskaper: TEK290 Biologisk översiktskurs. Prestationsbedömning: Skriftlig och/eller muntlig tentamen enligt beslut av examinator. Godkänd demonstrations-/laborationskurs. Hemsida: http://www.klinfys.lu.se.

Mål
Att ge grundläggande kunskaper inom vissa områden av den humana fysiologin samt att ge en inblick i några mätmetoder som kan användas för att kvantifiera vitala funktioner.
Kursen skall också ge inspiration till att utveckla matematiskt/fysiologiska modeller

Innehåll
Neurofysiologi: Basal neurofysiologi, sensoriska systemet, EEG, EMG, klinisk neurofysiologi.
Hjärtfysiologi: Hjärtats anatomi, fysiologi och mekanik, EKG, MR, myokardscintigrafi, Bildbehandling.
Cirkulationsfysiologi: Perifer cirkulation och cirkulationsreglering.
Respirationsfysiologi: Lungans anatomi och funktion, lungmekanik, spirometri, arteriella blodgaser, arbetsprov med syrgasmätning.
Farmakokinetik: Absorption, distribution och elimination av läkemedel, farmakokinetiska modeller.

Litteratur
Vander, Sherman & Lucoano: Human physiology. The mechanisms of body function. McGraw Hill. 9:e upplagan, 2004.
Björn Jonson, Håkan westling, Thomas White och Per Wollmer (red): Klinisk fysiologi med nuklearmedicin och klinisk neurofysiologi, Liber förlag, 1998.