Kursplan för kalenderåret 2005
MIKROEKONOMI - TEORI FÖR INDIVIDUELLA VAL SAMT SPELTEORITEK145
Microeconomics - Theory for Individual Choice and Game Theory

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: Pi4XFi. Kursansvarig: Professor Anders Borglin, Nationalekonomiska inst. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av delkursen. Ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Obligatoriska övningsuppgifter kan förekomma inom kursen. Som betyg används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg på ECTS-skalan rapporteras också. Övrigt: För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen. Kursen kan ges på svenska eller engelska, se gällande anmälningskatalog för mer information. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Mål
Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i ekonomisk teori samt ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod.

Innehåll
Kursen behandlar olika aspekter av modern mikroekonomisk teori. En första del är konsumtions- och produktionsteori, där analys av den duala ansatsen utgör ett centralt moment. Här studeras ekvivalensen mellan vinst- och kostnadsfunktioner å ena sidan och preferenser och teknologi å andra sidan. Utöver detta behandlas ett antal valda mikroekonomiska problem, t.ex. val under osäkerhet, analys av asymmetrisk information och strategiskt beteende (spelteori).

Litteratur
Gibbons R.: A Primer in Game Theory. Harvester Wheatsheaf, 1992
Mas-Colell A, Whinston M D and Green J R: Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995
Kompletterande material