Kursplan för kalenderåret 2005
MIKROEKONOMISK TEORI BTEK120
Economics, Microeconomic Theory B

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: I3XIE. Kursansvarig: Fil dr Fredrik Gallo, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: VFT120 Samhällsekonomi för tekniker. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid kursens slut. ytterligare provtillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Obligatoriska hem och övningsuppgifter kan förekomma inom kursen. Övrigt: För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Mål
Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i ekonomisk teori och förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem samt att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Innehåll
Vad bestämmer individers efterfrågan på olika varor? Hur kan denna efterfrågan härledas?
Utifrån en genomgång av antaganden om individers preferenser och nyttofunktioner, görs härledningar av individers efterfrågan, bl.a. härleds Slutskyekvationen med hjälp av begreppen nyttofunktion och utgiftsfunktion. Kursen berör också val under osäkerhet samt Walras jämvikt i en bytesekonomi.

Litteratur
Nicholson, W: Microeconomic Theory, Basic Principles and Extensions, 7:e uppl. Nicholson, W: Workbook to accompany Microeconomic Theory, Basic Principles and Extensions, 6:e uppl. Schotter, A, Microeconomics a Modern Approach, 3:e upplagan, Kompletterande material, Rekommenderad litteratur: Sydsaeter, K och Hammond, P: Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall, 1995, kap. 1–5, 7–9, 15–19 and appendix A, Bergström, I and Varian, H: Workouts in Intermediate Microeconomis, 4:e uppl.