Kursplan för kalenderåret 2005
FINANSIELL EKONOMI ITEK020
Economics, Theory of Finance I

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Studierektor, nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: VFT045 eller VFT120/TNX035 och FMS033. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma under kursen. Övrigt: Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör den studerande hålla sig underättad om vad som meddelas under dem. Kursen ändras ev under 2005 då institutionen planerar att lägga om sitt kursutbud. Antalet deltagare är begränsat. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Mål
Kursen ger en introduktion till studiet av finansiella marknader – pris- och räntebildning, instrument och institutioner.

Innehåll
Kursen ger en introduktion till studiet av finansiella marknader – pris- och räntebildning, instrument och institutioner. Efter en genomgång av elementära begrepp och samband studeras växelverkan mellan företagens finansieringsproblem och de finansiella marknaderna (Captial asset pricing modellen och samband som mynnar ut i Modigliani-Miller-teoremet). Beskattningens konsekvenser studeras. Ett följande avsnitt koncentreras på kreditmarknader och intermediära institutioner (banker, finansbolag, hypoteksinstitut etc.). Ett tredje avsnitt behandlar elementära problem på marknaderna för försäkringar, pensioner och fastighetsfinansiering.

Litteratur
Preliminär kurslitteratur: Bodie, Z., Merton, R. C.: Finance, Prentice-Hall 2000.
Kompletterande material.