Kursplan för kalenderåret 2005
PROJEKT – ENERGIHUSHÅLLNINGMVK120
Project – Energy Economics and Planning

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XEN. Valfri för: M3, RH4. Kursansvarig: Professor Lennart Thörnqvist, Energivetenskaper. Rekommenderade förkunskaper: MVK061 Energianvändning, MVK071 Energiförsörjning, MVK080 Energigasteknik, MMV050 Termodynamik och strömningslära, MMV031 Värmeöverföring och MVK170 Tillämpad termodynamik. Prestationsbedömning: I ett av lärar- och elevrepresentanter sammansatt betygskollegium avges förslag till betyg på framlagd uppsats, uppsatsens försvar och genomförd opposition (3 betyg i intervallet 2 (0.5) 6), vilka fastställes av examinator. Enskild muntlig tentamen inför examinator är obligatorisk. Härvid kan det nedåt till närmaste heltal avrundade medelbetyget höjas, men ej sänkas. Godkända slutbetyg på kursen är 3, 4 och 5. Före muntlig tentamen skall kursens samtliga övningsmoment vara godkända. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Kursen avser att inom ett för varje läsår valt tema ge fördjupade kunskaper och tillämpningsfärdigheter dokumenterade genom ett självständigt genomfört projektarbete inom temat.

Färdighetsmål
Kursen skall ge färdigheter i informationssökning med tillämpning på det valda temat. I kursen ingår projektredovisning med framläggande och försvar av egen uppsats samt oppositionsuppgift vid seminariegranskning av andra elevers projektredovisning.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Miljöaspekter ingår bland de dimensioner efter vilka de studieobjekt analyseras som ingår i kursen. Beroende på vilket tema som väljes kan dessa miljöaspekter gälla aggregerade eller singulära energiföreteelser.

Innehåll
Fördjupningsstudier inom det aktuella temat. Uppövning av tillämpningsfärdigheterna genom referatuppgift eller annat övningsmoment. Projektarbete under handledning, enskilt eller i grupp. Uppsatsseminarier (obligatorisk närvaro).

Litteratur
Svensk och utländsk litteratur med anknytning till temat anvisas av examinator. Den för projektarbetet relevanta studie- och referenslitteraturen framtages av eleverna själva.