Kursplan för kalenderåret 2005
ENERGIGASTEKNIKMVK080
Fuel Gas Engineering

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XEN. Valfri för: M3. Kursansvarig: Univ lekt Mikael Näslund, Mikael.Naslund@vok.lth.se, Energivetenskaper. Prestationsbedömning: Godkänd övningsuppgift, uppsats och laboration. Skriftlig tentamen omfattande beskrivande uppgifter och räkneuppgifter. Betyget baseras på skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
I kursen Energigasteknik är målet att du skall lära dig hur energigaser utvinns, hanteras och används. Energigaser är till exempel naturgas, biogas, gasol och stadsgas. Kursen ger dig kunskap om hur systemet är uppbyggt från utvinning till användning med tyngdpunkt på transport och distribution av energigaser samt deras användning.

Efter kursen skall du kunna redogöra för energigasers egenskaper och kunna använda metoder för beräkning av dessa egenskaper. Vidare skall du kunna analysera transport- och distributionssystemet samt beskriva dess delar, och att kunna använda grundläggande beräkningsmetoder för dimensioneringen. Du skall kunna redogöra för olika tekniska lösningar vid gasanvändning, deras möjligheter och begränsningar samt förståelse för miljöpåverkan i alla led samt hur denna påverkan kan minskas. Dessutom skall du ha övergripande insikter av övriga moment som energigasers plats i energiförsörjning, handel och energigasers ekonomi.

Innehåll
Reala gasers egenskaper och beräkningsmetoder för egenskaper knutna till energigasanvändning beskrivs. Utvinning och produktion av olika energigaser behandlas och beräkningsmetoder för transport och distributionssystemets olika delar studeras.

Förbränningsteknisk utrustning för energigaser beskrivs, analyseras och sätts i relation till olika användningsområden inom industri, uppvärmning och övrig användning. Metoder att beräkna prestanda, verkningsgrad, beskrivs. Särskild vikt läggs på att lära ut en systemsyn samt hur effektiv energianvändning med låga emissioner erhålls.

En mindre uppsats behandlar ett utvalt tema och innehåller utöver kunskapsinhämtning även träning i informationssökning, behandling, rapportskrivande och presentation. En laboration inom området gasanvändning berör dels apparatdimensionering, men också kontakt med vardaglig gasteknik.

Litteratur
Näslund, M.: Energigasteknik, 2:a uppl. Svenska Gasföreningen 2003. ISBN 91-86-46435-3 (tillhandahålls via institutionen).